Thông điệp - hành trình

Định vị - Cấu trúc - Ứng phó!

Nghiên cứu hai công ty ở Nhật Bản và Đan Mạch qua 300 năm vẫn phát triển mạnh mẽ, các nhà nghiên cứu cho rằng sự bền vững của một doanh nghiệp nhờ có tầm định vị, cấu trúc hợp lý, biết ứng phó mọi tác động bất lợi. Chúng ta đến đích tùy thuộc vào chuỗi hành trình với kiềng ba chân bền vững : định vị - cấu trúc - ứng phó.

Sứ mệnh hành trình của ACPC: Tiên phong - Sáng tạo - Bền vững để khách hàng phát triển qua minh triết: Định vị - Cấu trúc - Ứng phó hướng đến tiên phong, sáng tạo và bền vững.

Mong muốn hợp tác!


ACPC